Brexit - okładka

Konsekwencje Brexit dla polskiej gospodarki

Zapraszamy do lektury książki “Brexit and the Consequences for International Competitiveness”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Palgrave Macmillan. W książce można znaleźć wiele opracowań opisujących  potencjalne konsekwencje Brexit dla rożnych krajów europejskich, w tym rozdział autorstwa partnera zarządzającego SEENDICO prof. M-J. Radło na temat potencjalnych skutków Brexit dla Polski.

O książce

W książce zawarto analizę wpływu Brexit na międzynarodową konkurencyjność rożnych gospodarek i zaprezentowano teoretyczną analizę dezintegracji regionalnej. Wskazano, że w ostatnich dziesięcioleciach teoria regionalnej integracji gospodarczej uległa rozszerzeniu w następstwie rosnących procesów integracyjnych zachodzących nie tylko w Europie, ale także na innych kontynentach. Rezultat unijnego referendum w Wielkiej Brytanii z 23 czerwca 2016 pokazał jednak, że integracja regionalna nie musi być procesem jednokierunkowym. Paradoksalnie, pomimo wielu lat badań nad integracją ekonomiczną w ramach teorii ekonomii nadal brakuje analitycznego wyjaśnienia mechaniki dezintegracji. Przez wiele lat integracja była powszechnie postrzegana jako jednokierunkowy i korzystny proces. Doprowadziło to do normatywnego uprzedzenia w badaniach nad integracją regionalną. Książka ta stanowi zatem istotny wkład w rozwój teoretyczny i empiryczny regionalnej dezintegracji gospodarczej.

Skutki Brexit dla Polski

Wśród rozdziałów zawartych w książce polecamy ten autorstwa partnera zarządzającego SEENDICO prof. M-J. Radło na temat możliwych skutków Brexit dla Polski. W swym rozdziale pisze on, że skutki wyjścia Wielkiej Brytanii z UE zależą przede wszystkim od kształtu jaki to wyjście ono przyjmie. Argumentuje on , że większość prognoz opartych na analizach makroekonomicznych wskazuje na negatywny wpływ Brexit na wzrost PKB w UE i Wielkiej Brytanii, niemniej w analizach tych negatywne skutki dla polskiego PKB są bardzo nieduże. Pokazuje również, że Brexit może też mieć pozytywne skutki dla polskiej gospodarki. Może tak się stać jeśli Polsce udałoby się wykorzystać Brexit do odwrócenia trendów migracyjnych w taki sposób, by powstrzymać odpływ siły roboczej z Polski do Wielkiej Brytanii lub spowodować powstanie trendu odwrotnego. Realizacja takiego scenariusza oznaczałaby, że Brexit miałby pozytywny wpływ na sytuację na rynku pracy i pozytywnie wpłynąłby na długotrwały wzrost polskiej gospodarki. Wskazuje też, że Brexit może negatywnie wpłynąć na handel i inwestycje zagraniczne, ale siła tego wpływu może być różna w zależności od rzeczywistego scenariusza Brexit. Wśród pozytywnych skutków Brexit odnotowuje on to, że zaowocuje on zmianami w liczbie głosów w Radzie Europejskiej oraz Radzie Unii Europejskiej, które wzmocnią pozycję Polski i Grupy Wyszehradzkiej w ramach tych organów UE. Potwierdzają to zmiany siły przetargowej zarówno w ramach koalicji wygrywających, jak i koalicji blokujących.

Więcej o książce na stronie wydawcy: Palgrave Macmillan