Polska branża kosmiczna

Według raportu SEENDICO w najbliższych latach potencjał przedsiębiorstw i instytucji z branży kosmicznej w Polsce może istotnie wzrosnąć. Wykorzystanie wszystkich szans związanych z rozwojem gospodarki kosmicznej wymaga jednak zintegrowania działań realizowanych w ramach polskiej polityki kosmicznej i pełnego wykorzystania możliwości, jakie niesie za sobą członkostwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA – European Space Agency). To tylko niektóre tezy raportu przygotowanego przez SEENDICO dla Ministerstwa Gospodarki, pt. Efekty funkcjonowania Polski w ESA i ocena dotychczasowego rozwoju polskiej branży kosmicznej.

Opracowanie zawiera analizę branży kosmicznej w Polsce. W raporcie tym zaprezentowano obecny stan rozwoju polskiej branży kosmicznej, jej strukturę oraz główne trendy rozwojowe dotyczące zatrudnienia, a także przychodów i ponoszonych nakładów. Ponadto w opracowaniu podjęto również próbę zidentyfikowania najważniejszych obszarów aktywności kosmicznej polskich podmiotów, ich kompetencji oraz dziedzin technologicznych, które w przyszłości mogą stać się polską specjalnością i w których polskie firmy i ośrodki badawcze mogą zdobyć przewagę konkurencyjną w Europie. Wskazano w nim, że obecnie polska branża kosmiczna obejmuje kilkaset podmiotów – w tym publiczne ośrodki badawcze, wyższe uczelnie i przedsiębiorstwa. Dominują wśród nich małe i średnie podmioty. Podmioty te zajmują się głównie różnymi działalnościami w tzw. segmencie downstream. W swojej ofercie mają one różne dobra i usługi wytwarzane w oparciu o techniki i dane satelitarne.

Raport wskazuje ponadto, że pozycja polskich podmiotów w segmencie upstream jest wciąż słaba, choć należy oczekiwać jej wzmacniania. Sprzyjać temu powinny finansowane ze środków publicznych projekty kosmiczne, a także inne działania podejmowane obecnie w ramach polskiej polityki gospodarczej. Celem raportu było również dokonanie analizy i oceny dotychczasowych efektów funkcjonowania Polski w ESA, a w szczególności aktywności polskich przedsiębiorstw i podmiotów badawczo-rozwojowych w programach Agencji.

Ponadto w opracowaniu zidentyfikowano: czynniki stanowiące o sile i potencjale polskiej branży kosmicznej, słabości tej gałęzi gospodarki, szanse stwarzające możliwości zajścia korzystnych zmian w omawianej branży oraz czynniki, które są źródłem ryzyka dla jej pomyślnego rozwoju. Wskazano także na pozytywną dla rozwoju polskiej branży kosmicznej rolę krajowych programów kosmicznych – w tym rządowego Programu działań na rzecz rozwoju technologii kosmicznych i wykorzystywania systemów satelitarnych w 2012 roku, Krajowego Planu Rozwoju Sektora Kosmicznego (przyjętego w roku 2014), a także powołania pod koniec 2014 roku Polskiej Agencji Kosmicznej.

W opracowanym raporcie zawarto także szczegółowe rekomendacje SEENDICO dotyczące: kierunków rozwoju polskiego przemysłu, które Rząd RP powinien szczególnie wspierać w negocjacjach z ESA i UE, rodzaju wsparcia, którego oczekują polskie podmioty ze strony administracji gospodarczej oraz wyspecjalizowanych agencji państwowych oraz dalszego finansowania programów opcjonalnych ESA z polskiej składki.