Katowice, Śląsk

Regionalna polityka innowacyjna na Śląsku. Nasze rekomendacje.

Województwo śląskie należy do jednych z najlepiej rozwiniętych oraz innowacyjnych regionów Polski. Pozycja ta w ostatnich latach jednak nieco osłabła. Wynikło to m.in. z relatywnie niższych niż w innych województwach inwestycji czy mniejszej dynamiki wzrostu liczby patentów. Przyspieszenie rozwoju śląskiej gospodarki w dużym stopniu zależeć będzie od kształtu jaki przyjmie przyszła regionalna polityka innowacyjna.

Regionalna polityka innowacyjna

W grudniu 2018 roku zakończyliśmy ocenę realizacji „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”. Jej wyniki będą podstawą dyskusji nad wizją rozwojową województwa śląskiego w perspektywie 2020+. W trakcie badania oceniliśmy stopień wdrażania:

 • 5 inteligentnych specjalizacji regionu,
 • 11 kamieni milowych ekosystemu innowacji,
 • 10 celów RIS identyfikowanych na kanwie 2 priorytetów rozwoju
 • 5 obszarów strategicznych interwencji publicznej
 • oraz 7 Metaprzedsięwzięć Regionalnej Strategii Innowacji regionu.

Rekomendacje

Analiza zgromadzonego materiału badawczego pozwoliła na sformułowanie – wskazanych niżej – rekomendacji, które powinny być wykorzystane podczas tworzenia przyszłej polityki innowacyjnej dla regionu.

 • Należy położyć większy nacisk na wspieranie endogenicznego potencjału innowacyjnego w regionie, w tym przez wspieranie przede firm regionalnych i krajowych.
 • Dla budowy potencjału innowacyjnego oraz zatrzymywania i przyciągania talentów niezbędnych dla budowy potencjału innowacyjnego regionu należy powiązać wspieranie przemysłów wschodzących z poprawą jakości życia w miastach i jeszcze usilniej dbać o jakość powietrza, usług, służby zdrowia – czynniki kształtujące postrzeganie jakości życia.
 • Pierwszym krokiem do wzrostu wiedzy uczestników ekosystemu innowacji w województwie śląskim na temat infrastruktury badawczej w regionie i usług oferowanych przez jednostki badawcze powinno się stać zmapowanie infrastruktury badawczo rozwojowej i usług w tym zakresie, a następnie bieżące aktualizowanie bazy informacji o infrastrukturze i usługach.
 • Niski poziom wykorzystania infrastruktury badawczej, będącej w posiadaniu jednostek naukowych, przez przedsiębiorców i inne podmioty można i należy wspierać poprzez opracowanie modeli zarządzania infrastrukturą badawczą współpracy w zakresie udostępnienia infrastruktury badawczej uczelni innym podmiotom (np. przedsiębiorcom, NGOs itp.) osadzone w realiach krajowych regulacji dotyczących udostępniania infrastruktury badawczej.
 • Niską intensywność współpracy pomiędzy partnerami z przedsiębiorstw, administracji i nauki, przy jednocześnie rosnącym poziomie zaufania w sieciach współpracy, należy pobudzać poprzez promowanie współpracy i animowanie procesów sieciowania podmiotów w ramach regionalnego systemu innowacji.
 • W perspektywie post 2020 konieczna będzie intensyfikacja skali i zakresu sieciowania sprzyjającego komercjalizacji wyników prac B+R. Regionalny system innowacji powinien w przyszłej perspektywie finansowej promować partnerstwa innowacyjne. W ich ramach należy włączać w proces innowacyjny potencjalnych odbiorców wyników prac B+R. Należ też zwiększyć liczbę pilotaży i programów oraz innych inicjatyw stymulujących nawiązywanie współpracy między nauką a biznesem. Trzeba to robić już od wczesnych faz procesu innowacyjnego.
 • Należy – w perspektywie 2020+ – powołać Regionalny Fundusz Rozwojowy Województwa Śląskiego.
 • Obszarem wsparcia powinno się stać w szczególności umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw, prowadzące do inicjowania lub rozwijania sprzedaży produktów i usług na rynkach międzynarodowych. Wsparciem należy obejmować rozwój procesów i produktów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, które będą im umożliwiać włączanie się w globalne łańcuchy wartości.