Przemysł

SEENDICO rekomenduje jak zmienić Regionalną Strategię Innowacji dla Śląska na lata 2021-2027

Miło nam poinformować o wynikach badania ewaluacyjnego SEENDICO dla województwa śląskiego do „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2021-2027”.

Analiza SWOT innowacyjności śląskiej gospodarki

W ramach badania przeprowadzono analizę sytuacji województwa śląskiego. Badanie prowadzono z punktu widzenia rozwijania umiejętności na rzecz inteligentnej specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości. Analizę tę można podsumować macierzą SWOT, w której:

Mocnymi stronami są:

 • rozwinięta baza przemysłowa,
 • duża liczba ośrodków miejskich,
 • dostępność finansowania publicznego dla innowacji,
 • dobrze wykształcona siła robocza, duże endogeniczne zasoby na rzecz inteligentnych specjalizacji, duża liczba inwestorów zagranicznych,
 • silne powiązania z globalnymi łańcuchami wartości,
 • dobre skomunikowanie,
 • wysoka informatyzacja,
 • silne powiązania z zagranicznymi odbiorcami.

Słabymi stronami są:

 • słabe powiązania biznes-nauka,
 • problemy we współpracy w ramach klastrów i pomiędzy nimi,
 • niska motywacja kadry naukowej do angażowania się w komercjalizację,
 • niedoskonałe instrumenty finansowania innowacji,
 • nie do końca odbudowane zasoby endogeniczne przedsiębiorstw (przemysłu) w regionie i duża zależność od inwestorów zagranicznych.

Szansami są:

 • dostępność zasobów niezbędnych do finansowania innowacji i rozwoju inteligentnych specjalizacji,
 • rozwój innowacyjnych przedsięwzięć,
 • dynamiczne startupy,
 • powstanie Śląskiego Funduszu Rozwoju,
 • rozwój nowych instrumentów finansowania innowacji, w tym instrumentów zwrotnych w ramach Śląskiego Funduszu Rozwoju,
 • rosnące nakłady na B+R.

Zagrożeniami są:

 • możliwy odpływ inwestycji zagranicznych,
 • starzenie się społeczeństwa i wyczerpywanie zasobów siły roboczej i kapitału ludzkiego,
 • koncentracja działalności w tradycyjnych mało innowacyjnych działalnościach,
 • niepowodzenie w stworzeniu efektywnego systemu współpracy nauki i biznesu,
 • niepowodzenie w rozwoju technologii przemysłu 4.0,
 • uzależnienie od rynków zagranicznych.

Identyfikacja wąskich gardeł i rekomendacje

Analizy aktualnych wąskich gardeł dyfuzji innowacji, w tym cyfryzacji w województwie śląskim pozwoliły na sformułowanie szeregu rekomendacji do Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, wśród których znalazły się m.in.:

 • Przyjęcie systemowego podejście do wspierania rozwoju w ramach inteligentnych specjalizacji;
 • Poprawa komunikacji pomiędzy podmiotami reprezentującymi różne grupy interesariuszy regionalnego systemu innowacji;
 • Wprowadzenie instrumentów, pozwalających na stabilne finansowanie kluczowej kadry instytucji otoczenia biznesu IOB i zwiększenie zakresu działań IOB związanych z animacją procesów innowacji;
 • Zwiększenie zaangażowania przedsiębiorstw w proces PPO i opracowania strategii;
 • Doprecyzowanie obszarów inteligentnej specjalizacji, z uwzględnieniem technologii i po-wiązań pomiędzy nimi;
 • Stworzenie i rozwój Śląskiego Funduszu Rozwoju;
 • Wzmocnienie działań sieciujących i poziomu współpracy aktorów regionalnego ekosystemu innowacji;
 • Powiązanie funkcjonowania infrastruktury i jej finansowania z działaniami o charakterze sieciującym;
 • Wsparcie dla współpracy między nauką a przedsiębiorstwami;
 • Podjęcie działań w celu intensyfikacji współpracy klastrów;
 • Zwiększenie oferty usług proinnowacyjnych dla przedsiębiorstw przez IOB;
 • Opracowanie i wdrożenie narzędzi podnoszących jakość usług doradczych świadczonych IOB;
 • Powołanie sieci doradców w zakresie zarządzania innowacjami;
 • Zwiększenie zakresu działania Śląskiego Funduszu Rozwoju.