Gdy wszyscy wiedzą, że coś jest niemożliwe, 
przychodzi ktoś, kto o tym nie wie, i to robi.

Strategie outsourcingu

Strategie wejścia na rynki

Fuzje i przejęcia

Audyt strategiczny

Strategie wejścia na rynki

Analizy i raporty przygotowywane na potrzeby strategii wejścia na rynek obejmują badanie atrakcyjności rynku, a w tym jego wielkości, dynamiki wzrostu, struktury, głównych produktów i usług oraz konkurencji. Celem badań jest nie tylko przygotowanie danych niezbędnych dla opracowania strategii wejścia na rynek, ale przede wszystkim umożliwiających podjęcie decyzji czy na dany rynek warto wchodzić.

Typowy raport przygotowany na potrzeby strategii wejścia zawiera kolejno:definicję rynku oraz analizę jego wielkości i dynamiki wzrostu, opis struktury rynku, a w tym poziom jego koncentracji, kluczowych graczy, ceny, produkty i usługi, kanały dystrybucji, ocenę potencjału konkurencyjnego klienta na tle konkurencji (słabe i mocne strony), a w tym: przewagi jakościowe i kosztowe, ocenę szans i zagrożeń związanych z wejściem klienta na rynek, rekomendacje strategiczne, a w tym finalną ocenę szans i zagrożeń związanych wejściem na rynek oraz wskazówki dotyczące strategii wejścia.

Przygotowanie raportu obejmuje po kolei:
  • analizę działania klienta (model biznesowy, produkty i usługi, kanały dystrybucji, potencjał własny),
  • analizę rynku docelowego (potencjał rynku, konkurencja, produkty, usługi, kanały dystrybucji),
  • szczegółową analizę czynników konkurencyjności jakościowo cenowej (wywiady z uczestnikami rynku),
  • wywiad strategiczny, którego celem jest doprecyzowanie głównych możliwości i zagrożeń w trakcie spotkań z innymi uczestnikami danego rynku.
  • raport na potrzeby strategii wejścia na rynki.

Czytaj więcej