SEENDICO o komercjalizacji

SEENDICO o komercjalizacji wyników B+R+I w Polsce w raporcie dla NCBR

W raporcie SEENDICO o komercjalizacji wyników B+R+I proponujemy ujednolicenie definiowania komercjalizacji, wdrożeń i transferu technologii, a także nowe podejście do tworzenia i realizacji programów wsparcia komercjalizacji w Polsce. To tylko kilka z rekomendacji zaprezentowanych przez zespół SEENDICO w wynikach projektu pt. Komercjalizacja wyników prac B+R. Aspekty teoretyczne, praktyczne i ewaluacja wybranych programów NCBR. Program został zrealizowany przez SEENDICO w konsorcjum z ECORYS Polska na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ramach projektu zespół SEENDICO odpowiedzialny był za realizację dwóch modułów badawczych dotyczących:

  • wypracowania definicji pojęć komercjalizacja i bliskoznacznych w kontekście prac B+R+I (Moduł 1)
  • zbadania tacit knowledge w zagranicznych instytucjach wspierających komercjalizację wyników B+R (Moduł 3).

SEENDICO o komercjalizacji: nowe jednolite definicje komercjalizacji, wdrożenia i transferu technologii

Celem Modułu 1 było dokonanie rewizji dotychczas stosowanych i wypracowanie jednoznacznych definicji pojęć: komercjalizacja, wdrożenie i transfer technologii. Doprecyzowano znaczenia poszczególnych terminów w celu wyeliminowania nieostrości lub niejasności. Wyeliminowano nakładanie się definicji. Ustalono hierarchię terminów, tak by uniknąć nieporozumień lub nadinterpretacji. Doprecyzowano i zmodyfikowano terminy w kontekście różnych modeli procesu komercjalizacji. Wypracowania przez SEENDICO terminologia trafi do dokumentacji konkursowej, formularzy służących zbieraniu danych oraz innych dokumentów NCBR. Będzie ona także podstawą przygotowania materiałów edukacyjnych czy treści stron internetowych skierowanych zarówno do klienta wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Ma być konsekwentnie stosowana przez beneficjentów w przedstawianych przez nich raportach.

SEENDICO o komercjalizacji: nowe podejście do tworzenia i realizacji programów wsparcia komercjalizacji

Celem Modułu 3 było zbadanie wiedzy ukrytej zagranicznych instytucji wspierających komercjalizację wyników B+R+I. Wyniki tego badania były podstawą do opracowania rekomendacji dla kształtowania polityki komercjalizacji w NCBR. Badanie wskazało, że poziom rozwoju gospodarczego, a także wielkość samej gospodarki i jej cechy strukturalne mają daleko idące znaczenie dla specyfiki komercjalizacji prac B+R w poszczególnych gospodarkach.

W module tym wypracowano trzy zestawy rekomendacji dotyczących kształtowania polityki wspierania komercjalizacji. Pierwszy zestaw dobrych praktyk godnych uwagi obejmuje: stworzenie lejka projektów w ramach procesu faza bramka oraz wykorzystanie modelu otwartych innowacji w konstrukcji innych programów wsparcia. W zestawie tym wskazano także na metody tworzenia i przewidywanie popytu na wyniki prac B+R+I. Drugi zestaw dobrych praktyk będących istotnym elementem skutecznych polityk komercjalizacji objął dostosowanie programów do specyfiki różnych nauk, branż i rynków, a także rozwój uniwersytetów badawczych i tworzenie autonomicznego wobec korporacji międzynarodowych krajowego NSI. Trzeci zestaw dobrych praktyk objął: przygotowanie instrumentów i programów opartych na szerokich konsultacjach publicznych; istnienie otwartych programów wsparcia i ich wykorzystanie do przewidywania kierunków rozwoju rynków; uwzględnienie specyfiki beneficjentów programów, a także sposoby wkomponowania ryzyka w realizację projektów i zastosowanie efektywnych systemów pomiaru wyników.

O komercjalizacji prac B+R+I pisaliśmy m.in. w rekomendacjach do polityki kosmicznej w Polsce, a także tworząc strategię rozwoju Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego: