Offshoring, Outsourcing and Production Fragmentation

Zachęcamy do lektury książki partnera zarządzającego SEENDICO pt. Offshoring, Outsourcing and Production Fragmentation. Przejdź na stronę wydawcy: Palgrave.

Ostatnie dekady zaowocowały głębokimi zmianami w gospodarce światowej, które wynikły z rosnącego offshoringu, outsourcingu i fragmentacji produkcji. Procesy te zaowocowały rozmyciem granic przedsiębiorstw, zmianą natury wielu branż, bardziej ulotnymi i krótkotrwałymi przewagami względnymi, nowymi międzynarodowymi przepływami handlowymi, a także redefinicją strategii wielu przedsiębiorstw. W książce Offshoring, Outsourcing and Production Fragmentation Mariusz-Jan Radło w sposób całościowy – od strony teorii ekonomicznych i praktyki biznesowej – wyjaśnia jak kształtuje się offshoring i outsourcing w skali całej gospodarki, poszczególnych jej branż i w przedsiębiorstwach. Książka oparta jest o głęboką analizę teorii ekonomicznych i praktyki gospodarczej z uwzględnieniem przykładów firm, zmian w handlu międzynarodowym i bezpośrednich inwestycjach zagranicznych, a także w oparciu o zmiany jakie zaszły w naturze różnych branż gospodarki.

W książce znaleźć można szczegółową analizę modeli offshoringu/outsourcingu procesów biznesowych w przedsiębiorstwach, a także prezentację czynników decydujących o wyborze konkretnej formy kapitałowej lub kontraktowej fragmentacji produkcji. Prezentuje także czynniki decydujące o wyborze lokalizacji dla projektów offshoringowych. Omawia także korzyści wynikające z rożnych form fragmentacji produkcji, jak również zagrożenia z nimi związane. W książce zaprezentowane są także analizy konkretnych studiów przypadków przedsiębiorstw, w których czytelnik znajdzie analizy modeli biznesowych wykorzystujących offshoring lub outsourcing. Obok analiz przedsiębiorstw czytelnik może zapoznać się z makroekonomicznymi trendami w zakresie fragmentacji produkcji oraz strukturze fragmentacji produkcji w świecie.

Cytuj: Radło M-J. (2016) Offshoring, Outsourcing and Production Fragmentation. Linking Macroeconomic and Micro-Business Perspectives, Palgrave Macmillan, Basingstoke and New York.