Ewaluacja RPO WSL 2014-2020

SEENDICO o wpływie RPO WSL 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego

Wyniki badania ewaluacyjnego – zrealizowanego przez SEENDICO oraz ECORYS Polska – dotyczące wpływu RPO WSL 2014-2020 na rozwój społeczno-gospodarczy województwa śląskiego oraz osiągnięcie przez Polskę celów Strategii Europa 2020 są obiecujące. Program ten przyczynił się do znaczącego wzrostu PKB województwa śląskiego, pomimo wyzwań związanych z pandemią i konfliktem na Ukrainie. Wydajność pracy w regionie rosła stabilnie, wpływając pozytywnie na rozwój gospodarczy. Inwestycje przedsiębiorstw również rosły, a program okazał się odporny na szoki zewnętrzne.

Najważniejsze wnioski z badania to:

  • RPO WSL 2014-2020 miał istotny wpływ na wzrost PKB województwa śląskiego.
  • Wydajność pracy rozwijała się stabilnie w całym okresie realizacji programu.
  • Inwestycje przedsiębiorstw wzrastały, a program okazał się odporny na szoki zewnętrzne.
  • Zatrudnienie rosło, a stopa bezrobocia była na niskim poziomie.
  • Program wspierał cele Strategii Europa 2020, szczególnie priorytet „wzrost zrównoważony” oraz „wzrost inteligentny.”

Analiza wpływu programu na te wskaźniki była skomplikowana, biorąc pod uwagę wiele czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy. Jednakże wyniki są obiecujące i wskazują na korzystny wpływ RPO WSL 2014-2020 na rozwój regionu i realizację celów strategii europejskiej.